Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

maart 2021


Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden van De Hoepelfabriek. Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op het moment dat je een bestelling in de webshop plaatst. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijk informatie, lees deze daarom goed door!  


Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt (hierna: De Hoepelfabriek); 
 2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
 3. Overeenkomst: een overeenkomst die tussen De Hoepelfabriek en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 5. Dag: kalenderdag; 
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst; 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Hoepelfabriek en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen De Hoepelfabriek en de klant. 
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de klant beschikbaar gesteld. 

 

Artikel 3: Identiteit van De Hoepelfabriek 

De Hoepelfabriek; Eenmanszaak, handelend onder de naam “De Hoepelfabriek”; ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81916523, gevestigd te Amersfoort.
Tel: +31 38516498, email; hello@dehoepelfabriek.nl

Artikel 4: Aanbod en prijzen 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. 
 4. Afbeeldingen en productfoto’s op de website zijn zoveel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Houd er rekening mee dat kleuren iets kunnen afwijken van de daadwerkelijke productkleur (afhankelijk van de instellingen op je telefoon/computer en type beeldscherm). 
  Alle hoelahoepels zijn met de hand gemaakt. Bepaalde tapes zijn gevoeliger om te kreukelen wanneer de hoepel is ingevouwen, dit trekt voor het grootste deel recht wanneer de hoepel is uitgevouwen.
 5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Hoepelfabriek niet. 
 6. Alle prijzen op de website zijn vrij van BTW ivm de KOR. 

Artikel 5: Koop & overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van (digitale) aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Ondernemer bevestigt direct de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
 2. De Hoepelfabriek neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de digitale overdracht van data en zorgt voor een veilige web- en betaalomgeving. 
 3. De Hoepelfabriek zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de factuur (digitaal) meesturen. 

  

Artikel 6: Betaling 

Bestellingen die via de webshop worden geplaatst, dienen – tenzij anders bepaald – betaald te worden via iDEAL, Paypal of Bankcontact (Belgische klanten). Verzending en afhandeling van de bestellingen geplaatst via de webshop, vindt pas plaats nadat betaling is ontvangen. Betaling in termijnen is niet mogelijk. 


Artikel 7: Nakoming overeenkomst en garantie

 1. De Hoepelfabriek garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat in voor de garantie van het geleverde product.
 2. Alle hoelahoeps van De Hoepelfabriek worden met de hand gemaakt en net als bij ieder ander product zal de hoelahoep na enige tijd gebruikssporen ontwikkelen. Dit is afhankelijk van de manier waarop de hoepel wordt gebruikt. Lees hiervoor onze instructies voor het gebruik van de hoelahoep , deze krijg je toegestuurd bij je aankoop.
  Bepaalde tapes zijn gevoeliger om te kreukelen wanneer de hoepel is ingevouwen, dit trekt voor het grootste deel recht wanneer de hoepel is uitgevouwen. Gebruikssporen door normaal gebruik van de hoelahoep vallen niet onder de garantie.   

Artikel 8: Levering en uitvoering 

 1. De Hoepelfabriek zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan De Hoepelfabriek kenbaar heeft gemaakt bij het plaatsen van een bestelling. 
 3. De Hoepelfabriek zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk uitvoeren, maar in ieder geval binnen 7 werkdagen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
 4. Na ontbinding zoals onder 3 zal De Hoepelfabriek het bedrag dat de klant betaald heeft zo snel mogelijk terugbetalen. 
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Hoepelfabriek tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan De Hoepelfabriek bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 9: Herroepingsrecht

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Hoepelfabriek mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 2. De bedenktijd voor de klant gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.  
 3. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product wordt slechts uitgepakt voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
 4. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan onder 3. 
 5. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door te mailen. De Hoepelfabriek stuurt vervolgens het herroepingsformulier en verder instructies per e-mail aan de klant toe. 

Artikel 10: Verplichtingen De Hoepelfabriek bij herroeping

 1. De Hoepelfabriek stuurt na ontvangst van een melding van herroeping onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De Hoepelfabriek vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door De Hoepelfabriek in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. De Hoepelfabriek wacht met terugbetalen tot het product retour ontvangen is.
 3. De Hoepelfabriek gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant. 
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft De Hoepelfabriek de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

 

Artikel 11: Verzendkosten bij herroeping

 1. De klant zendt het product zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na het melden van de retour, terug of overhandigt het product aan (een gemachtigde van) De Hoepelfabriek. 
 2. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door De Hoepelfabriek verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. 
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als De Hoepelfabriek niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als De Hoepelfabriek aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen. 

Artikel 12: Uitsluiting herroeping

Hoelahoeps die niet standaard in het assortiment zitten (speciale tape verzoeken, afwijkende hoepel maten) of hoelahoeps die op aanvraag worden gemaakt, kunnen niet retour gezonden worden.  


Artikel 13: Klachten 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel mogelijk nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden gemeld bij De Hoepelfabriek.
 2. Klachten worden in principe binnen 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht) beantwoord. Als dit niet mogelijk is, wordt de klant hierover binnen 14 dagen geïnformeerd. De Hoepelfabriek geeft de klant een indicatie op welke termijn de klacht alsnog wordt afgehandeld. 

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht 

 1. De klant dient De Hoepelfabriek in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 
 2. Als de klant na 4 weken nog steeds niet tevreden is met de afhandeling van de klacht door De Hoepelfabriek, kan de klacht voorgelegd worden aan een onafhankelijke geschillencommissie (bijvoorbeeld de geschillencommissie Thuiswinkel) of de klant kan het geschil voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter.  
 3. Op overeenkomsten tussen De Hoepelfabriek en de klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


Vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden? Neem contact op via de contact pagina.